VERENIGING VRIENDEN v / h GAASPERPLASPARK

AMSTERDAM ZUIDOOST

Opgericht: 15 mei 1986

Tel.  020 690 1015

                     K.v.K.Amsterdam 40535120

 

De Vereniging Vrienden van het Gaaspeerplaspark heeft ten doel, hierbij uit de statuten:

 

citaat:

-         het gedeelte van het Recreatiegebied Gaasperplas dat gefungeerd heeft als terrein voor de Floriade 1982: het stimuleren van maatregelen tot behoud en eventuele verbetering van het park in zijn huidige vorm, zodanig dat het karakter ervan behouden blijft en dat in het bijzonder de unieke combinatie van siertuinen tezamen met de bijzondere begroeiing langs en achter de smalle voetpaden en watergangen gehandhaafd wordt, en het stimuleren van matregelen tot behoud van de diversiteit wat betreft de natuurlijke aanleg en de beplanting van het gehele desbetreffende terrein;

-         wat betreft het overige gedeelte, gelegen aan de west-, zuid- en oost- oever, van het Recreatiegebied Gaasperplas: het stimuleren van matregelen tot inrichting als groen- en recreatiegebied en, na inrichting, tot behoud van dat groene karakter;

-         het voeren van actie ter voorkoming van bebouwing in het gehele Recreatiegebied Gaasperplas, in welke vorm dan ook, tenzij die een functionele relatie heeft met het gebied als recreatiegebied;

-         het handhaven van onderhoud en beheer van de waterspeelplaats als zeer succesvol gebleken 'uitlaat' voor de jeugd in de wijde omtrek;

-         het realiseren van daadwerkelijke invloed van omwonenden en bezoekers van het park op zaken, het beheer en beleid betreffende;

-         het wekken en vergroten van de belangstelling voor het park in de ruimste zin van het woord;

-         het nemen of laten nemen van maatregelen die leiden tot een nog actiever gebruik van, en een grotere betrokkenheid bij het park dan nu reeds het geval is.

 

Spreekt dit u aan? Lid worden is mogelijk door een e-mail te sturen naar z2py@hotmail.com

 

ACTUALITEITEN:

 

De rechter, de Raad van State, heeft uitspraak gedaan in de zaak rondom het bestemmingsplan “Gaasperdam”. Hierbij kunt u de volledige tekst lezen in PDF (adobe reader) formaat. RvS1.pdf.

 

HOME

 

Het huidige bestuur van de vereniging is gevormd door:

 

V.D. Falticeanu  BNSP, voorzitter.

 

L.S. Stuurman Boas, secretaris.

 

F. Vogelzang, bestuurlid.

 

e-mail: mailto:z2py@hotmail.com

 

Postadres:      Vereniging Vrienden van het Gaasperplaspark

Papelaan 2

1382 RM  Weesp

 

HOME

ACTUALITEITEN:

Besluiten genomen door de laatste Algemene Leden Vergadering (AVL) van december 2007:

·        Het beleid tot nu toe en het voortzetten van het werk door het drietalige bestuur is door ALV goedgekeurd.

·        De vergadering benoemt mevrouw L.S.Stuurman-Boas als bestuurslid.

·        Het aftreden (dit vlg. rooster) en herbenoemen van dhr. V.D.Falticeanu BNSP, als voorzitter van het verenigingbestuur is bij acclamatie goedgekeurd.

·        In unanimiteit verlengt de vergadering decharge aan het bestuur voor het gevoerd beleid over het boekjaar 2005.

·        De vergadering benoemt in unanimiteit de heer C. Bakker en de heer J. Duivis tot lid van de kascontrolecommissie voor het boekjaar 2007.

·        De begroting 2008 is goedgekeurd door de ALV.

·        Het gevoerde beleid van het verenigingbestuur tijdens het jaar 2007 krijgt bij acclamatie goedkeuring van de ALV vergadering.

·        Het bestuur wordt gemandateerd om de naam "www gaasperplaspark.nl" blijvend te claimen bij de autoriteiten / beheerders van het internet.

·        Er moeten stappen genomen worden door het bestuur de mogelijkheden te onderzoeken voor het organiseren van een themadag. Het onderwerp wordt nader bekendgemaakt.

·        In december 2008 wordt een kerststukjesavond georganiseerd.

·        Het bestuur wordt gemandateerd om de werking van het bestemmingsplan "Gaasperdam" te volgen en te voorzien van kritische kanttekeningen.

HOME

Foto's uit het park:

 

Lijst van actieve "groene" verenigingen en stichtingen in Amsterdam Zuidoost:

Natuurvereniging "De Ruige Hof"                  www.deruigehof.nl

Vereniging Vrienden van het Bijlmerweide

Stichting spaar het Gein

Info over de bescherming en bedreiging van de natuur, ruimtelijke ordening, het tuinieren,… enkele adressen gespot op het web:

www.vrom.nl

www.minez.nl

www.milieucentrumamsterdam.nl

www.deruigehof.nl

www.mca.nl

www.bolster.nl

www.hesperia.nl

www.dekleineaarde.nl

www.demeter-bd.nl

HOME

 

bijgewerkt 31 mei 2008

 

index_bestanden